Vedtægter for
Skals design- og håndarbejdsskoles Elevforening

§ 1.Navn, formål og virke

Foreningens navn er:
Skals Elevforening.

Foreningens formål er:

 • at styrke og støtte Skals højskole
 • at bevare forbindelsen mellem skolen og dens tidligere elever.

Foreningens virke er:

 • at medvirke ved udsendelse af Skals højskoles kalender/kursusfolder og evt. andre meddelelser fra skolen.
 • at medvirke ved arrangementer for foreningens medlemmer
 • at følge Skals højskoles virke og tilstræbe repræsentation i skolens bestyrelse med det formål, at være med til at formulere og realisere mål for dens arbejde.
 • at fremme interessen for og kendskabet til Skals højskole.

 

§ 2. Medlemskab

Som medlem af foreningen kan optages personer, som har deltaget i kurser på højskolen og dermed vist interesse for de fag som tilbydes på højskolen.

Medlemsskab opnås når indbetaling af årskontingentet er registreret.

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et medlem af foreningens bestyrelse.

Kontingentet opkræves 1. gang ved indmeldelsen og ellers i forbindelse med udsendelsen af Skals højskoles kalender/kursusfolder

 

§ 3. Generalforsamlingen generelt

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed, bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning.

Skriftlig afstemning kan ske, hvis en af de fremmødte, stemmeberettigede personer fremsætter ønske herom. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen i forbindelse med udsendelsen af invitation til efterårets inspirationsdag, med angivelse af dagsorden.

 

§ 4. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med efterårets arrangement på Skals højskole.

Indkaldelse sker sammen med udsendelsen af invitation til efterårets inspirationsdag.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter.

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent og stemmetællere.
 • Formandens beretning.
 • Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til  bestyrelsen senest 3 uger før.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når  bestyrelsen eller mindst 5% af foreningens medlemmer kræver det.

Krav om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal meddeles formanden skriftligt med angivelse af det eller de emner, som ønskes behandlet.

Bestyrelsen sørger for, at en behørigt begæret ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter, at begæringen er modtaget.

En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt 10% af foreningens medlemmer giver møde på den ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 6. Bestyrelsen

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges af og blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der på lige årstal vælges 2 medlemmer og på ulige årstal vælges 3 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, registrator og kasserer – og fastsætter selv sin forretningsorden.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse er på valg hvert år. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld, men er ansvarlig for forvaltningen af foreningens midler og disses anvendelse.

Bestyrelsesmøderne, som indkaldes og ledes af formanden, afholdes efter behov, dog mindst 3 møder årligt eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det.
Ved indkaldelse til møde skal der foreligge en dagsorden og ved hvert møde skal der skrives et referat, som efterfølgende godkendes.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 7. Tegningsregel

Foreningen tegnes af foreningens formand sammen med
1 medlem af bestyrelsen.

§ 8. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens 2 revisorer.

Revisorerne og 1 suppleant vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Til ændring af foreningens vedtægter kræves en majoritet på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

 

§ 10. Opløsning

Til opløsning af foreningen skal mindst 2/3 af alle foreningens medlemmer stemme for. Hvis ikke dette flertal opnås, skal der indkaldes til en ny generalforsamling senest 30 dage efter den første generalforsamling, hvor opløsning da kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler den selvejende institution Skals – højskolen for design og håndarbejde


 

Elevforeningens Bestyrelse,
Skals – højskolen for design og håndarbejde
den 12. september 2013

 

Godkendt ved generalforsamlingen

den 26. okt. 2013